Installatie Frape

Installatie

Bij deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u Bench in de ontwikkelaarsmodus wilt installeren. Als u in productiemodus wilt installeren, volgt u de Easy Install- methode.

systeem vereisten

In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u een personal computer, VPS of een bare-metal server gebruikt. Je moet ook een * nix-systeem hebben, dus elke Linux-distributie en MacOS wordt ondersteund. We ondersteunen echter officieel alleen de volgende distributies.

 1. MacOS
 2. Debian / Ubuntu
 3. Arch Linux
 4. CentOS

Meer informatie over de architectuur hier .

Eerste vereisten

 1. Python 2.7 (Python 3.5+ wordt ook ondersteund)
 2. MariaDB 10+
 3. Nginx (voor productie)
 4. Git
 5. Nodejs
 6. garen
 7. Redis
 8. cron (crontab is vereist)
 9. wkhtmltopdf met gepatchte Qt (versie 0.12.3) (voor het genereren van pdf’s)

MacOS

Installeer Homebrew . Het maakt het gemakkelijk om pakketten op macOS te installeren.

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Nu kunt u de vereiste pakketten eenvoudig installeren door de volgende opdracht uit te voeren

brew install python
brew install git
brew install redis
brew install mariadb
brew cask install wkhtmltopdf

Installeer Node

We raden aan om node te installeren met behulp van nvm

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

Nadat nvm is geïnstalleerd, moet u mogelijk uw terminal sluiten en een andere openen. Voer nu de volgende opdracht uit om het knooppunt te installeren.

nvm install 12

Controleer de installatie door het volgende uit te voeren:

node -v
# output
v12.16.2

Installeer ten slotte garen met npm

npm install -g yarn

Debian / Ubuntu

Installeren gitpythonenredis

sudo apt install git python-dev redis-server

Installeer MariaDB

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://ftp.ubuntu-tw.org/mirror/mariadb/repo/10.3/ubuntu xenial main'
sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server-10.3

Tijdens deze installatie wordt u gevraagd om het MySQL-rootwachtwoord in te stellen. Als u hier niet om wordt gevraagd, moet u de MySQL-serverconfiguratie zelf initialiseren. U kunt dat doen door de volgende opdracht uit te voeren:

mysql_secure_installation

Onthoud: voer het alleen uit als u tijdens de installatie niet om het wachtwoord wordt gevraagd.

Het is erg belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt, aangezien het later nuttig zal zijn. Je hebt ook de MySQL-databaseontwikkelingsbestanden nodig.

sudo apt-get install libmysqlclient-dev

Bewerk nu het MariaDB-configuratiebestand.

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

En voeg deze configuratie toe

[mysqld]
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

[mysql]
default-character-set = utf8mb4

Start nu gewoon de mysql-service opnieuw en u bent klaar om te gaan.

sudo service mysql restart

Installeer Node

We raden aan om node te installeren met behulp van nvm

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

Nadat nvm is geïnstalleerd, moet u mogelijk uw terminal sluiten en een andere openen. Voer nu de volgende opdracht uit om het knooppunt te installeren.

nvm install 8

Controleer de installatie door het volgende uit te voeren:

node -v
# output
v8.11.3

Installeer ten slotte yarnmetnpm

npm install -g yarn

Installeer wkhtmltopdf

sudo apt-get install xvfb libfontconfig wkhtmltopdf

Arch Linux

Installeer pakketten met pacman

pacman -Syu
pacman -S mariadb redis python2-pip wkhtmltopdf git npm cronie nginx openssl
npm install -g yarn

Stel MariaDB in

mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
systemctl start mariadb
mysql_secure_installation

Bewerk het MariaDB-configuratiebestand

nano /etc/mysql/my.cnf

Voeg de volgende configuratie toe

[mysqld]
innodb-file-format=barracuda
innodb-file-per-table=1
innodb-large-prefix=1
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

[mysql]
default-character-set = utf8mb4

Start services

systemctl start mariadb redis

Als u geen cron-service heeft ingeschakeld, moet u deze inschakelen.

systemctl enable cronie

Installeer bench

Installeer bench als een niet-rootgebruiker

git clone https://github.com/frappe/bench bench-repo
pip install --user -e bench-repo

Bevestig de bankinstallatie door de versie te controleren

bench --version

# output
4.1.0

Maak je eerste bankmap.

cd ~
bench init frappe-bench

Nadat de frappe-bench-map is gemaakt, verander je je map erin en voer je deze opdracht uit

bench start

Gefeliciteerd, je hebt de bench op je systeem geïnstalleerd.